صفحه نخست >> >> ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی علوم پزشگی کشور >> گزارش ها
ارزیابی مرکز سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/27 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر محققی ، جناب آقای دکتر علی مقدم ، جناب آقای دکتر فرزادفر و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد.