صفحه نخست >> گروه برنامه ریزی و سیاستگذاری >> تجاری سازی >> مقالات تجاری سازی
معاونت پژوهش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر میثم طهرانی اداره کل همایش و پژوهش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
آقای مصطفی بغدادی ( کارشناس صنایع دانشگاه علم و صنعت ) - خانم مرضیه شاوردی ( کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی )
آقای جهانگیر یدااللهی فارسی ( استادیار گروه کارآفرینی در فنآوری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ) - خانم زهرا کلاتهایی ( کارشناس ارشد کارآفرینی مدیریت صنعتی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران )
معاونت فنآوری وزارت تحقیقات و فنآوری - دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری فنآوری آبان ماه 1388
آقای محمد علمی اردیبهشت 1388
خانمها آیدا متین - شادی محمدی زاده کارشناسان ارشد مدیریت فنآوری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
سید رضا حجازی ( استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ) - هادی زارع ( دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران )
مهدی گودرزی - جهان یار بامداد صوفی - سید محمد اعرابی - مقصود امیری