صفحه نخست >> آموزش >> مدیریت پروژه >> مدیریت پروژه در عمل و گام های سازماندهی آن ( 212 )

 مدیریت پروژه در عمل و گام های سازماندهی آن( 212)

اهداف برنامه:

آشنایی با فرآیند های آغازین و تهیه منشور پروژه
آشنایی با تعیین جایگاه پروژه در ساختار سازمانی و نمودار EPS پروژه
آشنایی با تعیین ساختار سلسله مراتبی پست های سازمانی افراد   OBS
آشنایی با تهیه بیانیه محدوده و نمودار  WBS
آشنایی با تعیین مسئولین نظارتی و بسته های کاری توسط ماتریس  LMR
آشنایی با تعیین روابط وابستگی میان فعالیت ها و رسم شبکه
آشنایی با برآورد مدت و منابع انجام فعالیت ها
آشنایی با محاسبات زمانی و تجزیه و تحلیل آنها
آشنایی با برنامه ریزی تخصیص و تسطیح منابع
آشنایی با برآورد هزینه فعالیت ها
آشنایی با تعیین شرح وظایف افراد و ابلاغ ان
آشنایی با برنامه ریزی ریسک ها
آشنایی با اجرا و کنترل پروژه
آشنایی با طراحی یک سیستم کامپیوتری اطلاعات مدیریت پروژه PMIS


 

لینک های مربوطه :

 

صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی