صفحه نخست >> آموزش >> حقوق تجارت >> آشنایی با تکالیف تاجر و صاجبان کسب و کار ( 503 )

تکالیف تاجر و صاحبان کسب و کار(503)

اهداف برنامه:

آشنائی با تکالیفی که در قانون تجارت بر عهده تاجر به طور خاص و تکالیفی که در قوانین بر عهده صاحبان کسب و کارها به طور عام پیشبینی شده است.

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی