صفحه نخست >> آموزش >> حقوق تجارت >> آشنایی با اسناد تجاری و مسائل حقوقی چک ( 505 )

آشنائی با اسناد تجاری ( چک و سفته) (505)

اهداف برنامه :

آشنائی با اسناد تجاری و ویژگیهای حقوقی آنها بویژه مقررات مربوط به چک به عنوان کاربردیترین سند تجاری

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی