صفحه نخست >> آموزش >> حقوق تجارت >> اشنایی با قراردادهای تجاری 2 ( 507 )

آشنائی با قراردادهای تجاری (2) (507)

اهداف برنامه :

آشنائی با شرایط انعقاد قرارداد و آثار عقد و ضمانت اجرای های نقض تعهد و عدم اجرای قرارداد و موارد خاتمه رابطه قراردادی

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی