صفحه نخست >> آموزش >> حقوق تجارت >> آشنایی با شرکت های تجاری 2 - نحوه تشکیل شرکت های سهامی ( 511 )

آشنائی یا شرکت‌های تجاری(2)-نحوه تشکیل شرکتهای سهامی(511)

اهداف برنامه :

آشنائی با احکام و مقررات مربوط به نحوه تشکیل شرکتهای سهامی عام و خاص و ویژگی های این شرکتها و مجامع آنها

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی