صفحه نخست >> آموزش >> حقوق تجارت >> آشنایی با شرکت های تجاری 3 - نحوه اداره و نظارت بر شرکت های سهامی ( 512 )

آشنائی یا شرکت‌های تجاری (3)- نحوه اداره و نظارت بر شرکتهای سهامی (512)

اهداف برنامه :

آشنائی با چگونگی انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و طرز کار و حدود اختیارات هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت و برخی ممنوعیتهای قانونی مدیران

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی