صفحه نخست >> آموزش >> محیط کسب و کار >> خصوصی سازی یا رشد طبیعی بخش خصوصی ( 701 )

تعاریف، مفاهیم و اهمیت محیط کسب و کار (701 )

اهداف برنامه :

تشریح جایگاه و اهمیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش خصوصی و رشد این بخش در محیط کسب و کار

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل آموزشی