صفحه نخست >> >> ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور >> تاریخچه و اهداف

تاریخچه

با عنایت به اهداف سیستم تحقیقات مرتبط با سلامت ، ارزیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی به منظور ارزیابی شاخص های اهداف فوق از سال 1379 به عنوان یکی از سیاستها ، در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفت و طی چند سال اخیر تلاش شد که ابزار ارزیابی و شاخصهای مربوطه با برگزاری جلسات متعدد با صاحب نظران و متخصصین امر استاندارد و بازنگری شود و از نتایج آن در جهت بهبود وضعیت موجود، تخصیص بهینه منابع ، تشویق و حمایت از مراکز حائز رتبه برتر اقدام شود.

 

اهداف:

هدف کلی:

  بهبود کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور

  اهداف اختصاصی:

  افزایش انتشار مقالات در نشریات معتبر داخلی و خارجی به میزان 10% سالیانه

  افزایش روند رشد شاخصهای تولید و انتشارعلم و توانمند سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی به میزان 20% سالیانه