صفحه نخست >> آموزش >> محیط کسب و کار >> محیط خرد کسب و کار ( 703 )

محیط خرد کسب و کار   (703)

اهداف برنامه:

برخورداری از نگاه کارشناسانه به محیط بازار و آشنایی با بازارهای رقابتی و تعادل در بازار

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی