صفحه نخست >> آموزش >> محیط کسب و کار >> تکنیک های کسب و کار ( 705 )

تکنیک های محیط کسب و کار (705)

اهداف برنامه :

آشنایی کامل با مدل های تحلیلی محیط مانند SWOT، PEST و....

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی