صفحه نخست >> آموزش >> محیط کسب و کار >> فرصت و ارزیابی آن ( 708 )

فرصت و ارزیابی آن (708)

اهداف برنامه :

آشنایی با روند جاری محیط کسب و کار در ایران و شناخت موانع موجود در محیط جاری

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی