صفحه نخست >> آموزش >> محیط کسب و کار >> بررسی موانع کسب و کار در سطح جهان و منطقه ( 711 )

بررسی موانع کسب و کار در سطح جهان و منطقه (711)

اهداف برنامه :

آشنایی با تحقیقات انجام شده و موثر بر بهبود محیط کسب و کار ایران

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی