صفحه نخست >> >> مراکز تحقیقاتی >> مرکز تحقیقات دولتی

- آیین نامه

- اساسنامه تیپ

- پاورپوینت تیپ

- فرم شماره 1

- فرم شماره 2

- چک لیست امضا شده توسط دانشگاه
(مدارک اشاره شده در چک لیست باید تکمیل و ارسال شود)

- لیست مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دولتی

- تغییر نام

- تغییر اعضاء