صفحه نخست >> آموزش >> کتابها >> راهنمای جامع ثبت بیماری ها و پیمامدهای سلامت

فصل 1:  کلیات نظام ثبت بیماری ها

فصل 2:  برنامه‏ریزی برای راه‏اندازی برنامه ثبت

فصل 3:  اختصاص بودجه برای راه اندازی برنامه ثبت

فصل 4:  طراحی برنامه ثبت

فصل 5:  تعیین اقلام اطلاعاتی

فصل 6:  تعیین منابع جمع آوری داده ها

فصل 7:  جمع آوری دادها

فصل 8:  کنترل کیفیت ثبت

فصل 9:  اتصال داده های برنامه ثبت

فصل 10: تحلیل و تفسیر داده ها

فصل 11: تهیه گزارش های مستمر

فصل 12: اصول اخلاقی، حاکمیت و حریم شخصی

فصل 13: ارزشیابی برنامه ثبت

فصل 14: پژوهش های مبتنی بر ثبت

فصل 15: نقش تکنولوژی اطلاعات در برنامه ثبت

فصل 16: الزامات و استانداردهای استفاده از سامانه سپاس در راه اندازی برنامه ثبت

فصل 17: نمونه موفق برنامه های ثبت در جهان و در جمهوری اسلامی ایران