صفحه نخست >> آموزش >> بازاریابی >> ارتباطات بازاریابی یکپارچه ( 605 )

ارتباطات بازاریابی یکپارچه (605)

اهداف برنامه :

 

 بازار یابی یکپارچه
 استراتژی آمیخته ترفیع چیست
 آشنایی با منابع مشتری شناسی
 آشنایی با استراتژی کششی
 آشنایی با استراتژی رانشی

 

لینک های مربوطه  :

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی