صفحه نخست >> آموزش >> تآمین مالی >> تأمین مالی شرکتی در بازار سرمایه - قسمت دوم ابزارهای بدهی بلند مدت ( 805 )

تامین مالی شرکتی در بازار سرمایه – قسمت دوم  ابزارهای بدهی بلندمدت(805)

اهداف برنامه :

 

آشنایی با صکوک اجاره، استصناع و مرابحه و مکانیزم های آن
آشنایی با سایر صکوک مشارکتی و مکانیزم های آن

 

لینک های مربوطه  :

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی