صفحه نخست >> آموزش >> تآمین مالی >> تآمین مالی شرکتی در بازار سرمایه - قسمت سوم ابزارهای بدهی بلند مدت ( 806 )

تامین مالی شرکتی در بازار سرمایه – قسمت سوم ابزارهای بدهی بلندمدت و صندوق های سرمایه گذاری (806)

اهداف برنامه :

 

اوراق مشارکت و انواع آن
اوراق مشارکت رهنی
صندوق های سرمایه گذاری و انواع آن
صندوق های زمین و ساختمان

 

لینک های مربوطه  :

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی