صفحه نخست >> >> صفحه نخست >> معرفی

معرفی گروه تامین منابع و اطلاع رسانی پزشکی :

سرکار خانم زکیانی : رئیس گروه تامین منابع علوم پزشکی و اطلاع رسانی- شماره تماس: 81455199

سرکار خانم ارجمندی : کارشناس مسئول منابع الکترونیک شماره تماس :81454318

سرکار خانم عاشوری : کارشناس مسئول کارگاه های آموزشی شماره تماس : 81455134

سرکار خانم محمدی : کارشناس کارگاه های آموزشی شماره تماس : 81454316

جناب آقای هزاوه : کارشناس مسئول ارزشیابی شماره تماس : 81454313