صفحه نخست >> >> کارگاه ها >> 1394

کارگاه های برگزار شده در سال 1394

 

ردیف

عنوان کارگاه

از تاریخ

تا تاریخ

محل

مجری

مدعوین

1

دوره های آموزشی (The Trainers Training) ویژه تربیت مدرسین آموزش شیوه استفاده از مجموعه های ISI-ProQuest-Web of Science

1394/01/24

1394/01/25

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی کشور

2

نهمین گردهمایی دوره ای روسای کتابخانه های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور

1394/06/15

1394/06/16

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

روسای کتابخانه های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور

3

دهمین گرد همایی دوره ای روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و اولین دوره ویژه آموزش کتابدار بالینی (Clinical Librarian)

1394/08/24

1394/08/26

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

کتابداران پزشکی و روسای کتابخانه های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور

4

کارگاه آموزشی "کتابدار پژوهشی"یازدهمین گردهمایی روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

1394/12/02

1394/12/03

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

5

اولین همایش "مدیران امور تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور"

1394/12/10

1394/12/10

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیران امور تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور