صفحه نخست >> >> ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور >> تاریخچه و اهداف
تاریخچه

ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی کشور به منظور ارتقاء وضعیت پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، از سال 1380 به عنوان یکی از سیاستها، در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفت و از آن پس این فرایند هر ساله بر اساس دستورالعملهای تعیین شده و ناظر بر تقویت حاکمیت و رهبری ، توانمند سازی ، تجهیز منابع و تولید دانش در دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی به اجرا در آمده است.

 

 اهداف

هدف کلی:
ارتقاء وضعیت پژوهش علوم پزشکی کشور در دانشگاهها

   اهداف اختصاصی:

  نظارت بر فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور
  تعیین رتبه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور بر حسب امتیازات تراز شده عملکرد فعالیتهای پژوهشی
  شناسایی ظرفیتهای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در محورهای مختلف مورد ارزیابی جهت استفاده بهینه در راستای اهداف پژوهشی کلان کشور
  تعیین سیاستهای اجرایی حسب نتایج حاصل از ارزشیابی