صفحه نخست >> >> ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور >> فرم ها و دستوالعمل ها


-         فایل پاور پوینت کارگاه های ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

لیست مجلات Q1 سال 2018 براساس cite score
- لیست مجلات 25 درصد برتر به تفکیک موضوع (Q1 ) بر اساس رتبه بندی   SJR

-  راهنمای ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کشور در سال 94

-  فرم ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

-  راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور سال 1390

-  اعلام آخرین اطلاعات مربوط به Impact Factor 2011 مجلات ایندکس شده در سایت ISI

-  راهنمای تهیه مستندات مربوط به نمایه‌شدن مجلات در ISI Web of Science برای ارزشیابی 1389

 

  - فهرست مجلات داخلی نمایه شده در نمایه نامه‌های:                              ISI Web of science     - PubMed/Medline    - Scopus     - Embase -

 

فهرست مجلات  علمی  - پژوهشی الکترونیک داخلی

فهرست مجلات فارسی زبان علمی پژوهشی داخلی

فهرست مجلات انگلیسی زبان علمی پژوهشی داخلی

فهرست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم و فنآوری  
 

 - اصلاحیه فهرست همایش های بین المللی برگزار شده در سال 1390

- دستورالعمل ارزشیابی دانشگاهها سال 1393