صفحه نخست >> >> ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی علوم پزشگی کشور >> تاریخچه و اهداف

تاریخچه و اهداف

با توجه به آنکه رشد علمی کشور در سالهای اخیر از نظر تعداد مقالات منتشر شده در رشته های مختلف علمی، حتی در سطح بین المللی بسیار چشمگیر بوده است و از آنجایی که اساسا زیاد بودن مقالات یک محقق ، دانشگاه و حتی یک کشور لزوما با کیفیت بیشتر آنها مترادف نیست .

در این راستا توجه به کیفیت مقالات در راس برنامه های معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

جهت نیل به این مقصود در سال 1394 ارزشیابی کیفی به صورت پایلوت در 8 مرکز تحقیقاتی و در سال 1395نیز تعداد18 مرکز تحقیقاتیو با حضور داوران محترم و برجسته داخلی و خارجی صورت گرفت.

در سال 1396 نیز تعداد 15 مرکز تحقیقاتی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

این ارزشیابی به روش peer review صورت می پذیرد.