صفحه نخست >> >> ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی علوم پزشگی کشور >> تاریخچه و اهداف

تاریخچه و اهداف
با توجه به آنکه رشد علمی کشور در سالهای اخیر از نظر تعداد مقالات منتشر شده در رشته های مختلف علمی، حتی در سطح بین المللی بسیار چشمگیر بوده است و از آنجایی که اساسا زیاد بودن مقالات یک محقق ، دانشگاه و حتی یک کشور لزوما با کیفیت بیشتر آنها مترادف نیست .

در این راستا توجه به کیفیت مقالات در راس برنامه های معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

جهت نیل به این مقصود در سال 1394 ارزشیابی کیفی به صورت پایلوت در 8 مرکز تحقیقاتی به روشpeer review  و با حضور داوران برجسته داخلی و خارجی صورت گرفت که در سال 1395 نیزبا این شیوه 18مرکز تحقیقاتی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.