صفحه نخست >> >> >> ارتباط با همکاران

شبکه های تحقیقاتی :

·         آقای دکتر نجاری   تلفن : 81455131

·         آقای باقری          تلفن : 81455234

 

مراکز تحقیقاتی دولتی و تغییر نام مرکز:

·         خانم افلاکی         تلفن : 81455196

 

مراکز تحقیقاتی خصوصی و پژوهشکده های تحقیقاتی :

·         آقای دکتر طالعی   تلفن : 81455239

 

تبدیل مرکز تحقیقات  اصولی به قطعی و تغییر اعضا :

·         خانم خلج            تلفن : 81455232

توسعه تحقیقات بالینی :

·         خانم دکتر فلاح رستمی  تلفن : 81454315

·         خانم دکتر الهامی         تلفن : 81454299