صفحه نخست >> >> >> دانشگاههای پیشرو

عنوان برنامه: حمایت از دانشگاه های برتر و دارای عملکرد برجسته

واحد مجری: دفتر توسعه وهماهنگی تحقیقات و فناوری اداره خدمات پژوهش

هدف/ اهداف:

ارتقای فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و ورود دانشگاههای علوم پزشکی به عرصه رقابتهای بین المللی

 

مقدمه:      

در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه (بند الف-3 ماده 20 فصل دوم) و با توجه به رسالت مهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی در این زمینه، به منظور تسهیل و تسریع در تحقق این اهداف در سال 1390  مهم این تفاهم نامه  بین معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حائز رتبه های برتر منعقد گردید .

از آنجا که در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی  ESI‌ اطلاعات مربوط به دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی آورده شده است که بر مبنای آستانه تعیین شده، جزء دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی 1 درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند (جدول 1) بعنوان ملاک رتبه بندی بین المللی دانشگاههای برتر قرار گرفته و دانشگاههای برتر مورد حمایت ویژه قرا گرفتند و این امر موجب ارتقای دانشگاههای ذیل در رتبه بندی مذکور طبق جدول ذیل گردید . قابل ذکر است این حمایت کماکان در سال های آتی نیز ادامه یافت .

جدول - روند رشد رتبه دانشگاههای‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ایران در گرایش پزشکی بالینی (شامل 46 زیر گرایش) تا ابتدای ژوئیه سال 2015 میلادی بر اساس تعداد مقالات.

 

نام دانشگاه

اول ژوئیه سال 2011 میلادی

اول ژوئیه سال 2012 میلادی

اول ژوئیه سال 2015 میلادی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

326

246

180

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

1228

527

401

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

637

572

562

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

1038

884

589

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

-

1001

833

 

اقدامات انجام گرفته:

در حمایت مالی و حقوقی ویژه از 5 دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای عملکرد برجسته به منظور گسترش مرزهای دانش و فناوری، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از ابتدای سال 1390 با حمایت و عقد تفاهم نامه با 5 دانشگاه علوم پزشکی برتر حرکت به سوی تحقق برنامه ها و اهداف مذکور را آغاز نمود. خوشبختانه پس از گذشت 2 سال به تعهد پایان برنامه دست یافته و حتی از آن فراتر رفته ایم و در حال حاضر 7 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، ایران به همراه انستیتو پاستور ایران در میان فهرست دانشگاه ها و موسسه تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار دارند. در مجموع 31 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی از کشور ایران در فهرست دانشگاه های یک درصد برتر جهان حضور دارند و سهم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تقریباً 26 درصد می باشد.

 

اقدامات آتی: از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.

دستاوردهای مورد انتظار برنامه:

در حال حاضر ده دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور ایران در نظام رتبه بندی جهانی ESI واجد رتبه می باشند که امید است با حمایتهای انجام شده روند رو به رشدی داشته باشند.

نحوه حمایت مالی از دانشگاههای برتر

طبق ماده 20 بند الف : از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.

براساس ماده فوق الذکر از 5 دانشگاه علوم پزشکی برتر براساس نتایج ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور حمایت لازم صورت گرفته است.