صفحه نخست >> >> اولویت های تحقیقاتی >> اولویتهای تحقیقاتی

عنوان برنامه: تعیین اولویتهای تحقیقاتی

مدیر برنامه: سرکار خانم دکتر نبوی زاده

کارشناس مسئول: فرح السادات بحرینی

توصیف برنامه و اهداف  مهم:

 سند چشم انداز بیست ساله کشور به عنوان "میثاق ملی" بر خورداری از سلامت با کیفیت زندگی مطلوب وبهره مند از محیط زیست سالم را یکی از ویژگی های جامعه ای مطلوب بیان کرده است. تحقق این مهم بدون داشتن نقشه جامع علمی سلامت امکان پذیر نخواهد بود. یکی از جهت گیری کلی برای دستیابی به اهداف کلان وراهبردی نقشه جامع علمی سلامت توجه به موضوع ومقصد دانش کشور است.  این امر بدون اولویت بندی پژوهش کشور قابل دستیابی نیست. از طرف دیگر امروزه درخواست فزآینده­ای برای اولویت بندی پژوهش ها براساس اهمیت موضوعات مرتبط با سلامت وجود دارد، زیرا باتوجه به منابع اعتباری محدود،‌ مدیریت کارآمد پژوهشی ایجاب می کند که منابع و اعتبارات به مسائل و مشکلاتی تخصیص داده شوند که شیوع بیشتری داشته و خسارات و‌آسیب های جدی تری را بر سلامت جامعه وارد می سازند. اما علیرغم چنین انتظاری کمتر از 10 درصداز بودجه تمامی  پژوهش های انجام شده در دنیابه بیماریها و مشکلاتی مربوط می شوند که 90 درصد بارکلی بیماریها راموجب می شوند

اختصاص نامناسب منابع و اعتبارات پژوهشی، ‌خسارات و هزینه های متنوع و فراوانی‌در حوزه سلامت ایجاد خواهد کرد.

به منظور دستیابی به اهداف بنیادین سند چشم انداز بیست ساله کشور،  تعیین اولویت های تحقیقاتی به منظور هدایت وتخصیص منابع به مهمترین نیازها، تلاش برای برقراری عدالت، ‌توجه به نیازهای گروههای آسیب پذیر و تقویت ارتباط بین پژوهش، عمل و سیاست گذاری است لذا باید فرآیند تعیین نیازها متناسب با شرایط فرهنگی اجتماعی کشور وبا نگاه به نقشه جامع علمی سلامت طراحی و اجرا گردد.

تعیین اولویتها فرایندی مهم در مدیریت پژوهشهای حوزه سلامت کشورهابه شمار می رود که اهمیت آن به ویژه در زمانی که منابع مالی وانسانی محدود است دو چندان می شود.تعیین اولویتها به عنوان  روشی برای تخصیص منابع  شناخته می شود. تعیین اولویت­ها در پژوهش­های حوزه­ی سلامت، گامی آغازین و اولیه وفرآیندی مستمر و مداوم است که فقط برای یک بار انجام نمی­شود.

خلاصه گزارش فعالیت های مهم صورت گرفته:

از سال 1371 تا سال 1389  تاکنون 5 بار تعیین اولویتهای پژوهشی انجام شده است وبرای سال 1395 این برنامه در اولویت برنامه های معاونت تحقیقات قرار گرفته است ودر نظر است با همکاری موسسه ملی تحقیقات سلامت وموسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور این مهم اجرا گردد.

 مشکلات و چالشها

اجرای این برنامه با چالشهائی از جمله  محدویت زمانی، عدم مهارت اجرا کنندگان، عدم استفاده از اطلاعات موجود و عدم استفاده از مشارکت همه ذی نفعان روبرو می باشد.