صفحه نخست >> >> >> تماس با ما

تماس با ما

معاون امورپژوهش : 81455186

واحد کارگاه های توانمند سازی :81455135

واحد دکتری پژوهش محور : 81455450- 81454307- 81454315

دوره پسا دکترا : 81455196، 81454315

واحد تشویق محققین ستادی: 81455196، 81454315

واحد شناسایی نخبه : 81454304

برنامه تعیین اولویتهای تحقیقاتی : 81454308

برنامه دانشگاه های پیشرو : 81455135