صفحه نخست >> دوره های پسا دکتری >> گزارش ها >> گزارش 1395

- با توجه به سیاست های کلان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت و با هدف حفظ و حمایت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستای ارتقاء سطح تحقیقات پایه و کاربردی در مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور حمایت از دوره های پسا دکترا در دانشگاههای علوم پزشکی کشور درنیمه دوم سال 93در دستور کار قرار گرفت. در طول سه فرا خوان گذشته (یک فرا خوان در سال 93 و دو فراخوان در سال 94) مجموعا  54 پروپوزال طرح دوره پسا دکترا به این معاونت ارسال گردید و پس از داوری، 33 طرح مورد حمایت مالی این معاونت قرار گرقتند.


- طی فراخوان اول سال 95 ازبین هشت طرح پسادکتری ،چهار طرح پس از داوری مورد موافقت و حمایت مالی قرار گرفت.