صفحه نخست >> تشویق مقالات محققان ستادی >> گزارش ها >> گزارش

با توجه به سیاست های کلان معاونت تحقیقات وفناوری در زمینه تولید دانش، آیین نامه حمایت از محققان و پژوهشگران ستادی وزارت متبوع در آبان ماه سال 94 تدوین و به کلیه معاونت ها ابلاغ گردید. پیرو اولین فراخوان به عمل آمده و وصول مقالات ، سی نفر از محققان وپژوهشگران حوزه ها ی ستادی مورد تشویق و حمایت قرار  گرفتند.

از تعداد کل مقالات وصول شده 150مقاله حائز شرایط آیین نامه بودند که 82% مقالات ،مقاله اصیل پژوهشی ،8%مقالات مروری و 10% به  سایرمقالات اختصاص داشت. همچنین 48%مقالات در پایگاه های اطلاعاتی ISI,PUBMEDو 8%در SCOPUSوبقیه مقالات در پایگاههای  EMBASE,CHEMICAL ABSTRACTS,ISC,…ایندکس بودند.

همچنین سهم معاونت های مختلف از مقالات به ترتیب معاونت تحقیقات و فناوری 60 مقاله ، معاونت درمان 40مقاله معاونت بهداشت 38 مقاله، معاونت پرستاری 4 مقاله ،دفتر بازرسی وزارت2مقاله،معاونت غذا و دارو 2مقاله، ،معاونت آموزشی یک مقاله بوده است.

انشا الله فراخوان دوم حمایت از محققان ستادی در تابستان 95 به کلیه معاونت ها ابلاغ خواهد شد.

شماره تماس: 81454315