صفحه نخست >> >> ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور >> فرم ها و دستوالعمل ها


راهنمای ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال 1395 

- فایل power point ارائه شده در کارگاه آشنایی با  ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 1394 دانشگاه علوم بهزیستی اردبیهشت 1395
- لیست مجلات 25 درصد برتر به تفکیک موضوع (Q1 ) بر اساس رتبه بندی   SJR

راهنمای ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 94 (new)

فرم ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی 
 - راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

- آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

 -  اعلام آخرین اطلاعات مربوط به Impact Factor 2010 مجلات ایندکس شده در سایت ISI

 - راهنمای تهیه مستندات مربوط به نمایه‌شدن مجلات در ISI Web of Science برای ارزشیابی 1389

 

  - فهرست مجلات داخلی نمایه شده در نمایه نامه‌های:                                                                      ISI Web of science  - PubMed/Medline   - Scopus   - Embase - 

 

 

فهرست مجلات  علمی  - پژوهشی الکترونیک داخلی

فهرست مجلات فارسی زبان علمی پژوهشی داخلی

فهرست مجلات انگلیسی زبان علمی پژوهشی داخلی

فهرست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم و فنآوری  
 

اصلاحیه فهرست همایش های بین المللی برگزار شده در سال 1390  

- راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی سال 1393