صفحه نخست >> >> >> دانشگاههای علوم پزشکی

ردیف

نام دانشگاه

دانشگاه های علوم پزشکی

1

اراک

http://arakmu.ac.ir

2

ارتش

http://www.ajaums.ac.ir

3

اردبیل

http://www.arums.ac.ir

4

ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

5

اصفهان

https://mui.ac.ir

6

انستیتو پاستور

http://fa.pasteur.ac.ir

7

اهواز

http://www.ajums.ac.ir

8

ایران

http://www.iums.ac.ir

9

ایرانشهر

http://www.irshums.ac.ir

10

ایلام

http://www.medilam.ac.ir

11

آبادان

http://abadanums.ac.ir

12

بابل

http://www.mubabol.ac.ir

13

بجنورد

http://nkums.ac.ir/

14

البرز

http://www.abzums.ac.ir

15

بقیه ا...

http://www.bmsu.ac.ir

16

بم

http://www.mubam.ac.ir

17

بندر عباس 

http://www.hums.ac.ir

18

بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

19

بهبهان

http://hn-bhn.ajums.ac.ir

20

بیرجند

http://www.bums.ac.ir

21

تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

22

تربت جام

http://www.trjums.ac.ir

23

تربت حیدریه

http://www.thums.ac.ir

24

تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir

25

تهران

http://www.tums.ac.ir

26

جهرم

http://www.jums.ac.ir

27

جیرفت

http://www.jmu.ac.ir

28

خلخال

http://www.arums.ac.ir

29

خمین

http://ksm.arakmu.ac.ir

30

دزفول

http://www.dums.ac.ir

31

رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

32

زابل

http://www.zbmu.ac.ir

33

زاهدان

http://zaums.ac.ir

34

زنجان

http://zums.ac.ir

35

ساوه

http://savehums.ac.ir

36

سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

37

سراب

http://sarabfac.tbzmed.ac.ir

38

سمنان

http://www.semums.ac.ir

39

سیرجان

http://ssm.kmu.ac.ir

40

شاهد

http://shahed.ac.ir

41

شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

42

شوشتر

http://shoushtar.ajums.ac.ir

43

شهر کرد

http://www.skums.ac.ir

44

شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

45

شیراز

http://www.sums.ac.ir

46

علوم بهزیستی و توانبخشی

http://www.uswr.ac.ir

47

فسا

http://www.fums.ac.ir

48

قزوین

http://www.qums.ac.ir

49

قم

http://www.muq.ac.ir

50

کاشان

http://kaums.ac.ir

51

کردستان

http://www.muk.ac.ir

52

کرمان

http://www.kmu.ac.ir

53

کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

54

گراش

http://www.gerums.ac.ir

55

گلستان

http://goums.ac.ir

56

گناباد

http://www.gmu.ac.ir

57

گیلان

http://www.gums.ac.ir

59

لارستان

http://www.larums.ac.ir

60

لرستان

http://www.lums.ac.ir

61

مازندران

http://www.mazums.ac.ir

62

مراغه

http://mrgums.ac.ir/

63

مشهد

http://www.mums.ac.ir

64

نیشابور

http://www.nums.ac.ir

65

همدان

http://www.umsha.ac.ir

66

یاسوج

http://www.yums.ac.ir

67

یزد

http://ssu.ac.ir