صفحه نخست >> >> کتابخانه های مرکزی >> روسای کتابخانه ها

اطلاعات جامع روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

کارشناس ناظر

ردیف

نام دانشگاه

نام

نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن تماس

ایمیل

خانم ناهید عاشوری

1

اراک

رضا

سپهری پویا

رئیس کتابخانه مرکزی

086-34173645

library@arakmu.ac.ir

2

ارتش

امیر

اخلاقی

رئیس کتابخانه مرکزی

43822360

lib@ajaums.ac.ir

3

اردبیل

فیروز

امانی

رئیس کتابخانه مرکزی

045-33510062

f.amani@arums.ac.ir

4

ارومیه

علی

رشیدی

مدیرگروه اطلاع رسانی و تامین منابع علمی

044-32233009

alirashidi@umsu.ac.ir

5

اسفراین

مرضیه

محمدپور

رئیس کتابخانه مرکزی

058-37222469

lib@esfrums.ac.ir

6

اصفهان

محمدجواد

آل مختار

کارشناس ستاد امور کتابخانه ها

031-37923073

alemkokhtar@lib.mui.ac.ir

7

البرز

سمیرا

ساعی راد

مدیراطلاع رسانی پزشکی

026-34560387

saee_rad@abzums.ac.ir

8

انستیتوپاستور

مینا

ابراهیمی راد

رئیس کتابخانه

64112178

library@pasteur.ac.ir
minebrad@pasteur.ac.ir

9

اهواز

 

جعفر

 

فتاحی اصل

 

مدیرمنابع علمی کتابخانه مرکزی

061-33738301

 

fatahi-j.49@gmail.com

 

10

ایران

لیلا

نعمتی انارکی

رئیس کتابخانه مرکزی

88622585

Nematianaraki.L@iums.ac.ir

11

ایرانشهر

زینت

محمدی

کتابدار قراردادی

054-37210482  (107)

 

12

ایلام

اسد

میرزایی

رییس کتابخانه  مرکزی و مرکز اسناد

084-32223079

amirzaeii@yahoo.com

13

آبادان

محبوبه

ممتازان

سرپرست اداره آمار، اطلاع رسانی پزشکی

061-53365494

Ma.momtazan@ajums.ac.ir

14

بابل

سینا

حقانی فر

مدیر اطلاع رسانی پزشکی

011-32194152

s.haghanifar@mubabol.ac.ir

15

بجنورد

هادی