صفحه نخست >> تحقیقات بالینی >> نتایج ارزیابی عملکردهای واحد >> آرشیو


نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی 1396


نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی  1395

-          بر اساس امتیاز تطبیق یافته

-          بر اساس امتیاز خام


نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی  1394

-          بر اساس امتیاز تطبیق یافته

-          بر اساس امتیاز خام


نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی  1393

-          بر اساس امتیاز تطبیق یافته

-          بر اساس امتیاز خامنتایج ارزیابی عملکردهای واحد توسعه تحقیقات بالینی

- نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی

- نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی 1392 براساس امتیاز خام - فعالیتهای 1391

- نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی  1392 براساس امتیاز تطبیق یافته - فعالیتهای 1391

 

- نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی - فعالیتهای 1390 بر اساس امتیاز تطبیق یافته

- نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی - فعالیتهای 1390 بر اساس امتیاز خام

-نامه نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی - فعالیتهای 1390 بر اساس امتیاز خام و  تطبیق یافته