صفحه نخست >> >> فراخوان >> فراخوان طرح های فنآوری دفتر توسعه فنآوری سلامت
ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻓﺮاﺧﻮان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﺤﻮرﻫﺎ :
1 - ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ
2 - واﮐﺴﻦ وﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
3 - ( IVD - ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ )
4 - ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ
5 - ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ وﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
6 - ﺳﻠﻮل درﻣﺎﻧﯽ ,ﻃﺐ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ژن درﻣﺎﻧﯽ
7 - ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ورﺑﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ
8 - ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﺋﯽ ( ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ - ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ )
9 - ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
10 - ﻏﺬاوآﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی آن
11 - ﺳﻤﻮم وآﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ
12 - دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﯽ
13 - ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﯾﯿﺪی
14 - ﻣﻮج و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
15 - ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺮارﯾﺨﺖ

ﻫﺪف :

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺐ، ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻮآوری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از داﻧﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺛﺮوت در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ  ,ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 1404 از ﻃﺮﯾﻖ : 

-ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن
-ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر
-ﮐﻤﮏ وﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ وﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﺸﺘﺮک داﻧﺸﮕﺎه وﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻧﻈـﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮحﻫﺎ :
- ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ، و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .
- ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ و از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ وﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻗﻠﻤﺮو ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪی از ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ و ﻓﺮا ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
- ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮد .
- اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ ( ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن )
- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺧﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﻻزم ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.
- دارای ﻓﻨﺎوری وﯾﺎ ﻧﻮآوری ﺟﺪی درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
- در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﮔﺮدد.
- ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و درازﻣﺪت رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﺑﺎﺷﺪ.
- ﻃﺮح ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن دارای ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع و ﯾﺎ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ
- ﻣﺠﺮی در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن دارای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
- ﻃﺮح ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰه از ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

*در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ :
 ﮐﺴﺐداﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
- ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
- ﻗﺮارداد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ دارو ( Finish Product ) ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﻃﺮح ﻫﺎ :
- ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻃﺮح ﻫﺎ از اول شهریور 1397

ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮح ﻫﺎ :
- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری وﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ وﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت
* ﺗﺒﺼﺮه : اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ :
- اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ و ﺑﻨﺎ، اﺣﺪاث ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮو ( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮاردادی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ) و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن، ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
- ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ وﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
- در ﺻﻮرت اراﯾﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ واﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در ﮐﺎرﺑﺮگ اﻋﻼم ﮔﺮدد.