صفحه نخست >> >> دستورالعمل ها >> عنوان رشته در مدرک فارغ التحصیلی دانش آموختگان


براساس بخشنامه ابلاغی سال 1394 به کلیه سازمانها/مؤسسات/دانشگاههای علوم پزشکی درمورد دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی ورودی ماقبل سال 1395، مدارک فارغ­التحصیلی دانش­آموختگان پس از فراغت از تحصیل همانند دانش­آموختگان خارج از کشور، در کمیته ارزشیابی مدارک تحصیلی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با واحدهای گذرانده شده، عنوان پایان­نامه و مقالات چاپ شده در طول دوران تحصیل با یکی از عناوین رشته های مصوب دکتری تخصصی فارغ­التحصیل خواهند شد.