صفحه نخست >> >> >> ارتباط با مرکز

تماس با ما

رییس گروه نظارت و ارزشیابی پژوهشی: دکتر الهام حبیبی 
 تلفن:   81455156

کارشناس مسئول: مهرنوش کمالیان

 تلفن:  81454307 

پست الکترونیک:   mkamalian@hbi.ir