صفحه نخست >> >> شبکه های تحقیقاتی >> تاریخچه و اهداف

تاریخچه و اهداف

   در راستای روشهای نوین مدیریت پژوهش تشکیل شبکه های تحقیقات علوم پزشکی  با هدف توسعه تحقیقات هدفمند در نظام جامع سلامت برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز مد نظر قرار گرفت.
ذینفعان تحقیقات علوم پزشکی بر این باور هستند که توسعه مدیریت شبکه ای ضمن ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی و توسعه دانش و فناویهای نوین با تولید اطلاعات پژوهشی و توانمند سازی محققین می تواند نتایجی ببار آورد که برای سیاستگذاران، مدیران ، صنعت و مردم  قابل استفاده باشد. سه موضوعی که در شروع کار در اولویت برای تشکیل قرار گرفت ، عبارت بودند از  پزشکی مولکولی، بیوتکنولوژی پزشکی و  گیاهان دارویی که به ترتیب در سال 1379 ، 1380 ، 1381 راه اندازی شدند. سپس بر اساس نیاز و برآورد پتانسیلهای موجود شبکه های دیگری راه اندازی شدند که اسامی آنها در صفحات بعدی موجود می باشد.
   هدف کلی شبکه،توسعه تحقیقات هدفمند در نظام جامع سلامت برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز می باشد و از مهمترین اهداف اختصاصی شبکه  حل موضوع یا مشکل در نظام سلامت ، تعیین اولویت های تحقیقاتی ملی و کلان در راستای ماموریت شبکه ،  ایجاد و تقویت روحیه کارگروهی در بین محققین و ذینفعان و هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات بین واحدهای تحقیقاتی به منظور جلوگیری از موازی کاری و هزینه های اضافی،  ایجاد همکاری بین المللی با شبکه های تحقیقاتی جهانی همگرا به ویژه کشور های اسلامی و تقویت ارتباط با صنعت می باشد.