صفحه نخست >> آرشیو >> حمایت از فرصت مطالعاتی >> تاریخچه و اهداف


تاریخچه

  در راستای اجرای ماده 3 آئین نامه اجرائی " استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها، دانشکده ها و مؤسسات تحقیقات علوم پزشکی ، پیرو ابلاغ آئین نامه بازنگری شده فوق الذکر در مورخ 21/11/80 به کلیه دانشگاهها، دانشکده ها و مؤسسات تحقیقات علوم پزشکی براساس تبصره 2 ماده 3‌ آئین نامه مذکور درخواستهای ارسالی از واحدهای واجد شرایط بررسی و مطابق با تبصره 3 ماده 3 آئین نامه کمیته تخصصی " ارزشیابی واحدهای واجد شرایط جهت میزبانی دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور" برگزار گردید و تا کنون مراکز ذیل موفق به اخذ مجوز میزبانی دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور شدند:

  ردیف

  مرکز تحقیقات

  دانشگاه علوم پزشکی

  تاریخ صدور مجوز

  1

  غددومتابولیسم

  اصفهان

  2/9/1381

  2

  غددومتابولیسم

  تهران

  2/9/1381

  3

  گوارش و کبد

  تهران

  2/10/1381

  4

  غدددرون ریز ومتابولیسم

  شهیدبهشتی

  2/9/1381

  5

  گوارش و کبد

  شهیدبهشتی

  2/10/1381

  6

  چشم پزشکی

  شهیدبهشتی

  20/10/1382

  7

  سل و بیماریهای ریوی

  شهیدبهشتی

  6/4/1384

  8

  بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری (اورولوژی)

  شهیدبهشتی

  9/12/85

  9

  پزوهشکده رویان

  جهاد دانشگاهی

  8/11/87

  10

  اخلاق پزشکی

  تهران

  27/11/87

  11

  هماتولوژی، انکولوژی و پیوند مغز استخوان

  تهران

  4/12/87

  12

  علوم دارویی

  شهید بهشتی

  10/6/88

 

 

  اهداف

  اهدف کلی:

  - انتقال دانش

  - تقویت توان علمی و پژوهشی محققان و اعضای هیت علمی در داخل کشور

  - استفاده بیشتر از پتانسیل های موجود در مراکز تحقیقات داخل کشور

  اهداف اختصاصی:

  - افزایش تعداد مراکز تحقیقاتی دارای مجوز برگزاری دوره های فرصت مطالعاتی داخلی به تعداد 1 مرکز در سال (10 درصد بیشتر از سال قبل)

  - افزایش تعداد افراد آموزش دیده درمراکز تحقیقاتی دارای مجوز حداقل 2 نفر درسال (20 درصد بیشتر از سال قبل)