صفحه نخست >> آرشیو >> تحقیقات نظام سلامت >> مراکز تحقیقات توسعه اجتماعی

مراکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت 

 

ایجاد مراکز تحقیقات توسعه اجتماعی وارتقا سلامت با رویکردی مشارکتی مبتنی بر جامعه

  در شرایط کنونی،پژوهش با مشکلاتی بشرح ذیل مواجه است که مانع استفاده کامل از محصول پژوهش درجهت ارتقاء سلامت جامعه گردیده است.

  فقدان جامع نگری در تحلیل مسائل مرتبط با سلامت
  عدم ارتباط موضوعات پژوهشی با نیازها و اولویتهای جامعه
  انگیزه پژوهش بطور عمده در چارچوب سازمانی و برای کسب ارتقاء علمی میباشد.
  عدم استفاده از نتایج پژوهش بدلیل کاربردی نبودن نتایج و یا عدم دسترسی مدیران به نتایج آن
  عدم ارتباط منسجم با بخش صنعت به دلیل نبود تقاضا از صنعت و یا پاسخ نامناسب از جانب دانشگاه
  باتوجه به مسائل فوق ضرورت ایجاب می نماید راهکار مناسبی جهت رفع مشکلات تدوین و با ایجاد یک نظام ملی تحقیقات سلامت پژوهش را از وضعیت کنونی خارج و بعنوان ابزاری جهت تعمیم عدالت وتوسعه اجتماعی، بهبود کیفیت و استمرار خدمت مورد استفاده قرار داد.

  از طرفی ایجاد جامعه ایی سالم و فائق شدن بر مشکلات پیچیده اجتماعی، نیازمند رویکردهای مشارکتی و راه حل هایی است که جامعه و سازمانها را در کنار یکدیگر قرار می دهد تا از ظرفیتها، توانائیها و منابع اجتماعی جهت شناخت نیازها و حل مشکلات استفاده شود.

  باتوجه به فاصله موجود بین نیازهای احساس شده توسط مردم وسازمانها با دیدگاههای محققین دانشگاهی به مسائل و معضلات اجتماعی و عدم تطابق این دو دیدگاه و همچنین :

  ضرورت جامع نگری در بخش سلامت بدلیل ارتباط آن با توسعه پایدار
  ضرورت توانمندسازی آحاد جامعه بویژه در زمینه مدیریت
  کاهش نابرابری های اجتماعی
  تشدید مشکلات پیچیده سلامت در قرن بیست و یکم مانند ( HIV ، بیماریهای غیرواگیر، اختلالات ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی، خشونت، ....)
  وجود ظرفیت مناسب در جامعه بدلیل بالارفتن سطح سواد همگانی، دسترسی آسان به وسایل ارتباط جمعی
  محدودیت منابع موجود در بخش دولتی برای پاسخ گویی به نیازهای سلامت در جامعه
  لزوم تاسیس مراکز ی که بتواند با انجام پژوهشهای کاربردی وتوسعه ای در جهت ارتقا سلامت جامعه تلاش وتوسعه پایدار ، پیش از گذشته احساس می شود.

 

اهداف برنامه:  

گسترش تحقیقات مبتنی بر اصول ملی نظام سلامت وتلاش در جهت ارتقا سلامت جامعه  
انجام پژوهشهای کاربردی توسعه ای
نهادینه کردن تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه
ترغیب وتشویق وبکارگیری محققین وتربیت پژوهشگرانی کارآمدبه منظور توسعه توانمندی مدیریت بخش سلامت وانجام پروژه های منطقه ای وملی اولویت دار وبراساس نیاز در زمینه توسعه اجتماعی وارتقاء سلامت