صفحه نخست >> گزارش ها >> آرشیو گزارش های مراکز تحقیقاتی >> سال 1386

- گزارش نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1386

جداول ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور سال1386

 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی )

 1-1-1- امتیاز ارزشیابی سال 1386  و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی) در طی سالهای 1384تا 1386
 1 -1- 2- امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه (بالینی) در سال 1386
  1-1-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه (بالینی) در سال 1386 
  1-1-4 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه(بالینی) در سال 1386
  1-1-5- توزیع فراوانی انواع مقالات مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه (بالینی ) در سال 1386

 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی ( بالینی )

 2-1-1- امتیاز ارزشیابی سال 1386و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در طی سالهای 1384تا 1386
  2 -1- 2- امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی(بالینی) در سال 1386 
  2-1-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی(بالینی) در سال 1386
  2-1-4 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی(بالینی) در سال 1386 
  2-1-5- توزیع فراوانی انواع مقالات مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بالینی)در سال 1386

 

 مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با1تا 3 سال فعالیت رسمی ( بالینی )

 3-1-1 - امتیاز ارزشیابی سال 138 6 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با1تا 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در طی سالهای 138 4 تا 1386 
 3-1-2 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوربا 1 تا 3 سال فعالیت رسمی فاقد ردیف مستقل بودجه (بالینی) در سال 1386 
  3-1-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در سال 1386 
  3-1-4 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1 تا 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در سال 1386 
  3-1-5- توزیع فراوانی انواع مقالات مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با 1 تا 3 سال فعالیت رسمی (بالینی)در سال 1386

 

 مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال )

 1-2-1 - امتیاز ارزشیابی سال 1386 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال) در طی سالهای 1384 تا 1386
  1-2-2 - امتیازشاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال) در سال 1386
 1-2-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال) در سال 1386
  1-2-4 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه(بیومدیکال) در سال 1386 
  1-2-5- توزیع فراوانی انواع مقالات مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال)در سال 1386 
 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی ( بیومدیکال ) 
 2-2-1 - امتیاز ارزشیابی سال 1386و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در طی سالهای 1384 تا 1386 
  2-2-2 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور با سابقه بیش از 3 سال فعالیت فاقد ردیف مستقل بودجه( بیومدیکال) در سال 1386 
  2-2-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در سال 1386 
 2-2-4 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در سال 1386 
  2-2-5- توزیع فراوانی انواع مقالات مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال)در سال 1386

 

 


مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال ) 
 3-2-1 - امتیاز ارزشیابی سال 1386و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در طی سالهای 1384 تا 1386 
  3-2-2 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوربا 1 تا 3 سال فعالیت رسمی فاقد ردیف مستقل بودجه ( بیومدیکال)در سال 1386
 3-2-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی(بیومدیکال) در سال 1386 
  3-2-4 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1 تا 3 سال فعالیت رسمی(بیومدیکال) در سال 1386 
  3-2-5- توزیع فراوانی انواع مقالات مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با 1 تا 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال)در سال 1386