صفحه نخست >> گزارش ها >> آرشیو گزارش های مراکز تحقیقاتی >> سال 1387

جداول ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور سال1387

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی )

1-1-1- امتیاز ارزشیابی سال 1387و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی) درطی سالهای 1385 تا 1387
1 -1- 2- امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی) در سال 1387
3-1-1 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی) در سال 1387
4-1-1 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه(بالینی) در سال 1387

 

 مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی ( بالینی )

1-1-2-  امتیاز ارزشیابی سال 1387 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در طی سالهای 1385 تا 1387
 2 -1- 2- امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی(بالینی) در سال 1387 
 3-1-2 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی(بالینی) در سال 1387
 4-1-2 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی(بالینی) در سال 1387

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با1تا 3 سال فعالیت رسمی ( بالینی )

1-1-3 - امتیاز ارزشیابی سال 1387  و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با1تا 3 سال  فعالیت رسمی (بالینی) در طی سالهای 1385 تا 1387
2-1-3 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوربا  1 تا 3 سال فعالیت  رسمی فاقد ردیف مستقل بودجه (بالینی) در سال 1387
3-1-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با  1تا 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در سال 1387
4-1-3 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با  1 تا 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در سال 1387

 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با  کمتر از یک سال فعالیت رسمی  (بالینی)

1-1-4 - امتیاز ارزشیابی سال 1387  و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با  کمتر از یک سال فعالیت رسمی  (بالینی) در طی سالهای 1385 تا 1385
2-1-4 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوربا  کمتراز 1 سال  فعالیت رسمی فاقد ردیف مستقل بودجه  (بالینی) در سال 1387
3-1-4 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با  کمتراز 1 سال فعالیت (بالینی) در سال 1387
4-1-4 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با کمتراز1سال فعالیت رسمی  (بالینی) در سال 1387

 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال)  

1-2-1 - امتیاز ارزشیابی سال 1387 و نمره Z  مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال) در طی سالهای 1385 تا 1387
2-2-1 - امتیازشاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بیومدیکال) در سال 1387
3-2-1 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه ( بیومدیکال) در سال 1387
4-2-1 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه(بیومدیکال) در سال 1387

 

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور  فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال)

1-2-2 - امتیاز ارزشیابی سال 1387و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در طی سالهای 1385 تا 1387
2-2-2 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور با سابقه بیش از 3 سال فعالیت فاقد ردیف مستقل بودجه( بیومدیکال) در سال 1387
3-2-2 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در سال 1387
4-2-2 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در سال 1387

 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال )

1-2-3 - امتیاز ارزشیابی سال 1387و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی  (بیومدیکال) در طی سالهای 1385 تا 1387
2-2-3 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوربا  1 تا 3 سال فعالیت  رسمی فاقد ردیف مستقل بودجه ( بیومدیکال )در سال 1387
3-2-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با  1تا 3 سال فعالیت رسمی(بیومدیکال) در سال 1387
4-2-3 -امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1 تا 3 سال فعالیت رسمی(بیومدیکال) در سال 1387

 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با  کمتراز1سال فعالیت رسمی (بیومدیکال)

1-2-4 - امتیاز ارزشیابی سال 1387 و نمره Z  مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با  کمتراز1سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در طی سالهای 1385 تا 1387
2-2-4 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوربا کمتراز  1 سال فعالیت رسمی فاقد ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال )در سال 1387
3-2-4 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه باکمتراز 1 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در سال 1387
4-2-4-امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از 1سال فعالیت رسمی (بیومدیکال)در سال 1387