صفحه نخست >> گزارش ها >> آرشیو گزارش های مراکز تحقیقاتی >> سال 1388

جداول ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور سال1388

 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی )

1-1-1- امتیاز ارزشیابی سال 1388و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی) درطی سالهای 1386 تا 1388
1 -1- 2- امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی) در سال 1388
3-1-1 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی) در سال 1388
4-1-1 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه(بالینی) در سال 1388
  

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی ( بالینی )

1-1-2- امتیاز ارزشیابی سال 1388 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در طی سالهای 1386 تا 1388
2 -1- 2- امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی(بالینی) در سال 1388
3-1-2 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی(بالینی) در سال 1388
4-1-2 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی(بالینی) در سال 1388

  

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با1تا 3 سال فعالیت رسمی ( بالینی )

1-1-3 - امتیاز ارزشیابی سال 1388 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با1تا 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در طی سالهای 1386 تا 1388
2-1-3 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوربا 1 تا 3 سال فعالیت رسمی فاقد ردیف مستقل بودجه (بالینی) در سال 1388
3-1-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در سال 1388
4-1-3 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1 تا 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در سال 1388

 

 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از یک سال فعالیت رسمی (بالینی)

1-1-4 - امتیاز ارزشیابی سال 13887 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از یک سال فعالیت رسمی (بالینی) در طی سالهای 1386 تا 1388
2-1-4 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوربا کمتراز 1 سال فعالیت رسمی فاقد ردیف مستقل بودجه (بالینی) در سال 1388
3-1-4 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با کمتراز 1 سال فعالیت (بالینی) در سال 1388
4-1-4 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با کمتراز1سال فعالیت رسمی (بالینی) در سال 1388

 

 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال)

1-2-1 - امتیاز ارزشیابی سال 1388 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال) در طی سالهای 1386 تا 1388
2-2-1 - امتیازشاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بیومدیکال) در سال 1388
3-2-1 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه ( بیومدیکال) در سال 1388
4-2-1 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه(بیومدیکال) در سال 1388 

 

 

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال)

1-2-2 - امتیاز ارزشیابی سال 1388و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در طی سالهای 1386 تا 1388
2-2-2 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور با سابقه بیش از 3 سال فعالیت فاقد ردیف مستقل بودجه( بیومدیکال) در سال 1388
3-2-2 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در سال 1388
4-2-2 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در سال 1388

  

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال ) 

1-2-3 - امتیاز ارزشیابی سال 1388و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در طی سالهای 1386 تا 1388
2-2-3 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوربا 1 تا 3 سال فعالیت رسمی فاقد ردیف مستقل بودجه ( بیومدیکال )در سال 1388
3-2-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی(بیومدیکال) در سال 1388
4-2-3 -امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1 تا 3 سال فعالیت رسمی(بیومدیکال) در سال 1388
 

 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتراز1سال فعالیت رسمی (بیومدیکال)

1-2-4 - امتیاز ارزشیابی سال 1388 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتراز1سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در طی سالهای 1386 تا 1388
2-2-4 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوربا کمتراز 1 سال فعالیت رسمی فاقد ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال )در سال 1388
3-2-4 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه باکمتراز 1 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در سال 1388
4-2-4-امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از 1سال فعالیت رسمی (بیومدیکال)در سال 1388