صفحه نخست >> ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور >> گزارش ها >> سال 1389

جداول ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور سال1389

 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی )

1-1-1- امتیاز ارزشیابی سال 1389و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی) درطی سالهای 1387 تا 1389
1 -1- 2- امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی) در سال 1389

3-1-1 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه ( بالینی) در سال 1389
1-1-4 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه(بالینی) در سال 1389
  

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی ( بالینی )

1-1-2- امتیاز ارزشیابی سال 1389 و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در طی سالهای 1387 تا 1389
2 -1- 2- امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی(بالینی) در سال 1389

3-1-2 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی(بالینی) در سال 1389
2-1-4 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی(بالینی) در سال1389

  

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با1تا 3 سال فعالیت رسمی ( بالینی )

1-1-3 - امتیاز ارزشیابی سال 1389و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با1تا 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در طی سالهای 1387 تا 1389
3-1-2 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوربا 1 تا 3 سال فعالیت رسمی فاقد ردیف مستقل بودجه (بالینی) در سال 1389
3-1-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در سال 1389
3-1-4 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1 تا 3 سال فعالیت رسمی (بالینی) در سال 1389

 

  مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال)

1-2-1 - امتیاز ارزشیابی سال 1389و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه (بیومدیکال) در طی سالهای 1387 تا 1389
1-2-2- امتیازشاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور دارای ردیف مستقل بودجه ( بیومدیکال) در سال 1389
1-2-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه ( بیومدیکال) در سال 1389
1-2-4 - امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه(بیومدیکال) در سال 1389 

 

 مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال)

1-2-2 - امتیاز ارزشیابی سال 1389و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در طی سالهای 1387تا 1389
2-2-2 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور با سابقه بیش از 3 سال فعالیت فاقد ردیف مستقل بودجه( بیومدیکال) در سال 1389
2-2-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردارای ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در سال 1389
2-2-4- امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در سال 1389

  

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال ) 

1-2-3 - امتیاز ارزشیابی سال 1389و نمره Z مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور فاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی (بیومدیکال) در طی سالهای 1387 تا 1389
3-2-2 - امتیاز شاخص تولید دانش مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوربا 1 تا 3 سال فعالیت رسمی فاقد ردیف مستقل بودجه ( بیومدیکال )در سال 1389
3-2-3 - امتیاز شاخص ظرفیت سازی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1تا 3 سال فعالیت رسمی(بیومدیکال) در سال 1389
3-2-4 -امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورفاقد ردیف مستقل بودجه با 1 تا 3 سال فعالیت رسمی(بیومدیکال) در سال 1389