صفحه نخست >> >> >> مراکز علم‌سنجی

ردیف

دانشگاه/سازمان

وب سایت واحد علم سنجی

پست الکترونیک

 واحد علم سنجی

شماره تماس

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اراک

sci@arakmu.ac.ir

086-34173645

2

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

sci@ajaums.ac.ir

 

3

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

sci@arums.ac.ir

045-33534776

4

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

sci@umsu.ac.ir

044-32222010

5

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

sci@mui.ac.ir

031-37923068

031-37923068

6

دانشگاه علوم پزشکی البرز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی البرز

sci@abzums.ac.ir

026-32563356

026-32558926

7

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

sci@ajums.ac.ir

061-33738479

8

دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران

sci@iums.ac.ir

021-86705404

02186705506

021-87565002

9

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

sci@medilam.ac.ir

083-32227134

10

دانشگاه علوم پزشکی بابل

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بابل

sci@mubabol.ac.ir

011-32196213

11

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 

sci@bmsu.ac.ir

 

12

دانشگاه علوم پزشکی بم

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بم

sci@mubam.ac.ir

034-44219074

13

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

sci@bpums.ac.ir

09172597537

14

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

sci@bums.ac.ir

056-32381753

15

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

sci@tbzmed.ac.ir

04133379522

16

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

sci@tums.ac.ir

02188954395 

17

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

sci@jums.ac.ir

071-54340405-10

18

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

sci@jmu.ac.ir

034-43312812

19

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

sci@nkums.ac.ir

058-32297182

058-32296764

058-32296769

20

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

sci@dums.ac.ir

061-42429533

21

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

sci@rums.ac.ir

۳۴۲۸۰۰۸۶-034

034-۳۴۲۸۰۰۹۷

22

دانشگاه علوم پزشکی زابل

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی زابل

sci@zbmu.ac.ir

۰۵۴۳۲۲۳۰۷۶۵

23

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

sci@zaums.ac.ir

054-33295794

32295717-21

1269 داخلی

24

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

sci@zums.ac.ir

024 – 33156390

33156315

25

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

sci@medsab.ac.ir

-05144011000

26

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

sci@semums.ac.ir

 

27

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

sci@shmu.ac.ir

۰۲۳-  ۳۲۳۹۵۰۵۴

28

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

sci@skums.ac.ir

۳۳۳۵۰۰۸۰

29

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

sci@sbmu.ac.ir

23872206- 22439787

30

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

sci@sums.ac.ir

32122519, 32122609

31

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

sci@qums.ac.ir

028-33357039

32

دانشگاه علوم پزشکی قم

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی قم

sci@muq.ac.ir

32852720-025 داخلی 125

33

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

sci@kaums.ac.ir

031-55542999

34

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

sci@muk.ac.ir

33664649- 087

35

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

sci@kmu.ac.ir

034 -31325700

36

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

sci@kums.ac.ir

083-38361058

37

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

sci@goums.ac.ir

017-3245317

017-32455110

38

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

sci@gmu.ac.ir

051-57223028

051-57225027

39

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

sci@gums.ac.ir

013-3337634

40

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

sci@lums.ac.ir

33120233-066 داخلی 212

41

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

sci@mazums.ac.ir

۰۱۱-۳۴۴۸۴۸۵۹

۰۱۱-۳۴۴۸۴۸۵۸

011-۳۴۴۸۴۸۶۲

42

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sci@mums.ac.ir

38513400-051

43

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

sci@hums.ac.ir

076-33337379

44

دانشگاه علوم پزشکی همدان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی همدان

sci@umsha.ac.ir

081-3838736

45

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

sci@yums.ac.ir

074-60783334

46

دانشگاه علوم پزشکی یزد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی یزد

sci@ssu.ac.ir

31462133-37258410-035

47

دانشکده علوم پزشکی آبادان

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی آبادان

sci@abadanums.ac.ir

061 5326 5361

06153265362

 

48

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 

 

 

49

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

 

50

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

sci@irshums.ac.ir

054- 37210483  داخلی 107

51

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

sci@behums.ac.ir

061-52722014

214 داخلی

52

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

 

sci@trjums.ac.ir

 

53

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

 

sci@thums.ac.ir

 

54

دانشکده علوم پزشکی خلخال

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی خلخال

 

045-32426801

55

دانشکده علوم پزشکی خمین

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی خمین

sci@khomeinums.ac.ir

086-46224142

56

دانشکده علوم پزشکی خوی

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی خوی

sci@reserach.ac.ir

440-36255777

440-36252744

440-36257668

57

دانشکده علوم پزشکی ساوه

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی ساوه

sci@savehums.ac.ir

42222080-086

58

دانشکده علوم پزشکی سراب

 

 

 

59

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 

 

 

60

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

sci_sh@ajums.ac.ir

061-36228916

61

دانشکده علوم پزشکی فسا

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی فسا

sci@fums.ac.ir

53316300-071

62

دانشکده علوم پزشکی گراش

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی گراش

 

071-52448109

63

دانشکده علوم پزشکی لارستان

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی لارستان

sci@larums.ac.ir

 

64

دانشکده علوم پزشکی مراغه

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی مراغه

sci@mrgums.ac.ir

۰۴۱۳۷۲۷۶۳۶۳-۲۹۴

65

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

sci@nums.ac.ir

05142627501

66

 دانشگاه تربیت مدرس

 

sci@modares.ac.ir

 

67

دانشگاه شاهد

 

sci@shahed.ac.ir

 

68

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

sci@uswr.ac.ir

021-71732818

69

انستیتو پاستور ایران

 

sci@pasteur.ac.ir

 

70

مرکز قلب و عروق شهید رجایی

 

sci@rhc.ac.ir

 

71

موسسه عالی طب انتقال خون

 

sci@tmi.ac.ir

 

72

جهاد دانشگاهی

 

 

 

73

سازمان پزشکی قانونی

 

 

 

74

ستاد مرکزی وزارت بهداشت

 

sci@reserach.ac.ir