صفحه نخست >> >> >> مراکز علم‌سنجیردیف

دانشگاه/سازمان

وب سایت واحد علم سنجی

پست الکترونیک

واحد علم سنجی

شماره تماس

1         

دانشگاه علوم پزشکی اراک

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اراک

sci@arakmu.ac.ir

0863-4173645

2         

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

sci@ajaums.ac.ir

021-43822952

3         

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

sci@arums.ac.ir

045-33510062

4         

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

sci@umsu.ac.ir

044-32222010

5         

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

sci@mui.ac.ir

031-37923068

6          

دانشگاه علوم پزشکی البرز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی البرز

sci@abzums.ac.ir

026-34560387

7         

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

sci@ajums.ac.ir

061-33738383

8         

دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران

sci@iums.ac.ir

021-86705404

9         

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

sci@medilam.ac.ir

0843-2223079

10     

دانشگاه علوم پزشکی بابل

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بابل

sci@mubabol.ac.ir

0113-2194152

11     

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

021-82483252

12     

دانشگاه علوم پزشکی بم

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بم

sci@mubam.ac.ir

034-44219074

13     

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

sci@bpums.ac.ir

0773-3450069

14     

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

sci@bums.ac.ir

056-32395382

15     

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

sci@tbzmed.ac.ir

041-33251380

16      

دانشگاه علوم پزشکی تهران

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران

sci@tums.ac.ir

021-88954395

17     

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

sci@jums.ac.ir

071-54336085

18     

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

sci@jmu.ac.ir

034-43261372

19     

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

sci@nkums.ac.ir

0583-2211009

20     

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

sci@dums.ac.ir

061-42429731

21     

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

sci@rums.ac.ir

034-34280086

22     

دانشگاه علوم پزشکی زابل

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی زابل

sci@zbmu.ac.ir

054-32230770

23     

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

sci@zaums.ac.ir

054-33295717

24     

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

sci@zums.ac.ir

024-33156425

25     

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

sci@medsab.ac.ir

051-44011337

26      

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

sci@semums.ac.ir

0233-3451336

27     

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

sci@shmu.ac.ir

023-32394499

28     

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

sci@skums.ac.ir

038-33350080

29     

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

sci@sbmu.ac.ir

021-22439787

30     

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

sci@sums.ac.ir

071-32305410

31     

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

sci@qums.ac.ir

028-33357039

32     

دانشگاه علوم پزشکی قم

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی قم

sci@muq.ac.ir

025-32852720

33     

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

sci@kaums.ac.ir

031-55542999

34     

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

sci@muk.ac.ir

087-33664649

35     

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

sci@kmu.ac.ir


034-32263787

36      

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

sci@kums.ac.ir

083-34276298

37     

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

sci@goums.ac.ir

017-32425110

38     

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

sci@gmu.ac.ir

051-57223401

39     

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

sci@gums.ac.ir

013-33324447

40     

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

sci@lums.ac.ir

066-33120172

41     

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

sci@mazums.ac.ir

011-33044802

42     

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sci@mums.ac.ir

051-38513401

43     

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

sci@hums.ac.ir

076-33337379

44     

دانشگاه علوم پزشکی همدان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی همدان

sci@umsha.ac.ir

081-38380755

45     

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

sci@yums.ac.ir

074-33334948

46      

دانشگاه علوم پزشکی یزد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی یزد

sci@ssu.ac.ir

035-37258410

47     

دانشکده علوم پزشکی آبادان

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی آبادان

sci@abadanums.ac.ir

061-53265358

48     

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

0583-7241601

49     

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

sci@irshums.ac.ir

054-37210483

50     

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

061-52887201

51     

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

52     

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

sci@thums.ac.ir

0515-2222039

53     

دانشکده علوم پزشکی خلخال

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی خلخال

54     

دانشکده علوم پزشکی خمین

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی خمین

55     

دانشکده علوم پزشکی ساوه

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی ساوه

sci@savehums.ac.ir

086-42237180

56      

دانشکده علوم پزشکی سراب

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی سراب

57     

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

034-42265713

58     

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

061-36228916

59     

دانشکده علوم پزشکی فسا

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی فسا

sci@fums.ac.ir

071-53316300

60      

دانشکده علوم پزشکی گراش

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی گراش

071-52448101

61      

دانشکده علوم پزشکی لارستان

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی لارستان 

sci@larums.ac.ir

071-52342877

62      

دانشکده علوم پزشکی مراغه

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی مراغه

sci@mrgums.ac.ir

041-37275552

63      

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

sci@nums.ac.ir

051-42254176

64      

 دانشگاه تربیت مدرس

واحد علم سنجی دانشگاه تربیت مدرس

 sci@modares.ac.ir

021-82883873

65      

دانشگاه شاهد

واحد علم سنجی دانشگاه شاهد

sci@shahed.ac.ir

021-51214117

66      

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

sci@uswr.ac.ir

021-22180072

67      

انستیتو پاستور ایران

واحد علم سنجی انستیتو پاستور ایران

sci@pasteur.ac.ir

021-64112564

68      

مرکز قلب و عروق شهید رجایی

واحد علم سنجی مرکز قلب و عروق شهید رجایی

sci@rhc.ac.ir

021-23922340

69      

موسسه عالی طب انتقال خون

واحد علم سنجی موسسه عالی طب انتقال خون

sci@tmi.ac.ir

021-88601599