صفحه نخست >> >> >> مراکز علم‌سنجی

ردیف

دانشگاه/سازمان

وب سایت واحد علم سنجی

پست الکترونیک

 واحد علم سنجی

شماره تماس

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اراک

sci@arakmu.ac.ir

086-34173645

2

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

sci@ajaums.ac.ir

021-43822952 

3

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

sci@arums.ac.ir

045-33534776

4

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

sci@umsu.ac.ir

044-32222010

5

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

sci@mui.ac.ir

031-37923068

031-37923068

6

دانشگاه علوم پزشکی البرز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی البرز

sci@abzums.ac.ir

026-32563356

026-32558926

7

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

sci@ajums.ac.ir

061-33738479

8

دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران

sci@iums.ac.ir

021-86705404

02186705506

021-87565002

9

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

sci@medilam.ac.ir

083-32227134

10

دانشگاه علوم پزشکی بابل

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بابل

sci@mubabol.ac.ir

011-32196213

11

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 

sci@bmsu.ac.ir

021-87554529 

12

دانشگاه علوم پزشکی بم

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بم

sci@mubam.ac.ir

034-44219074

13

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

sci@bpums.ac.ir

09172597537

14

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

sci@bums.ac.ir

056-32381753

15

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

sci@tbzmed.ac.ir

04133379522

16

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

sci@tums.ac.ir

02188954395 

17

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

sci@jums.ac.ir

071-54340405-10

18

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

sci@jmu.ac.ir

034-43312812

19

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

sci@nkums.ac.ir

058-32297182

058-32296764

058-32296769

20

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

sci@dums.ac.ir

061-42429533

21

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

sci@rums.ac.ir

۳۴۲۸۰۰۸۶-034

034-۳۴۲۸۰۰۹۷

22

دانشگاه علوم پزشکی زابل

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی زابل

sci@zbmu.ac.ir

۰۵۴۳۲۲۳۰۷۶۵

23

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

sci@zaums.ac.ir

054-33295794

32295717-21

1269 داخلی

24

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

sci@zums.ac.ir

024 – 33156138

024 – 33156123

25

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

sci@medsab.ac.ir

-05144011000

26

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

sci@semums.ac.ir

023-35220144
داخلی 1083 

27

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

sci@shmu.ac.ir

۰۲۳-  ۳۲۳۹۵۰۵۴

28

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

sci@skums.ac.ir

۳۳۳۵۰۰۸۰

29

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

sci@sbmu.ac.ir

23872206- 22439787

30

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

sci@sums.ac.ir

32122519, 32122609

31

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

sci@qums.ac.ir

028-33357039

32

دانشگاه علوم پزشکی قم

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی قم

sci@muq.ac.ir

32852720-025 داخلی 125

33

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

sci@kaums.ac.ir

031-55542999

34

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

sci@muk.ac.ir

33664649- 087

35

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

sci@kmu.ac.ir

034 -31325700

36

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

sci@kums.ac.ir

083-38361058

37

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

sci@goums.ac.ir

017-3245317

017-32455110

38

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

sci@gmu.ac.ir

051-57223028

051-57225027

39

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

sci@gums.ac.ir

013-3337634

40

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

sci@lums.ac.ir

33120233-066 داخلی 212

41

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

sci@mazums.ac.ir

۰۱۱-۳۴۴۸۴۸۵۹

۰۱۱-۳۴۴۸۴۸۵۸

011-۳۴۴۸۴۸۶۲

42

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sci@mums.ac.ir

38513400-051

43

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

sci@hums.ac.ir

076-33337379

44

دانشگاه علوم پزشکی همدان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی همدان

sci@umsha.ac.ir

081-3838736

45

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

sci@yums.ac.ir

074-60783334

46

دانشگاه علوم پزشکی یزد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی یزد

sci@ssu.ac.ir

31462133-37258410-035

47

دانشکده علوم پزشکی آبادان

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی آبادان

sci@abadanums.ac.ir

061 5326 5361

06153265362

 

48

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 

 sci@asaums.ac.ir

08133132014

 

49

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

sci@esfrums.ac.ir 

0583-7241601

 

50

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

sci@irshums.ac.ir

054- 37210483  داخلی 107

51

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

sci@behums.ac.ir

061-52722014

214 داخلی

52

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

 

sci@trjums.ac.ir

 051-52524520

53

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

 

sci@thums.ac.ir

 

54

دانشکده علوم پزشکی خلخال

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی خلخال

sci@khalums.ac.ir 

045-32426801

55

دانشکده علوم پزشکی خمین

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی خمین

sci@khomeinums.ac.ir

086-46224142

56

دانشکده علوم پزشکی خوی

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی خوی

sci@reserach.ac.ir

440-36255777

440-36252744

440-36257668

57

دانشکده علوم پزشکی ساوه

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی ساوه

sci@savehums.ac.ir

42222080-086

58

دانشکده علوم پزشکی سراب

 

 

 

59

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 

sci@sir.ac.ir 

034-42202051

60

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

sci@shoushtarums.ac.ir

061-36228916

61

دانشکده علوم پزشکی فسا

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی فسا

sci@fums.ac.ir

53316300-071

62

دانشکده علوم پزشکی گراش

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی گراش

 sci@gerums.ac.ir

071-52448109

63

دانشکده علوم پزشکی لارستان

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی لارستان

sci@larums.ac.ir

071-52342877
داخلی 119 

64

دانشکده علوم پزشکی مراغه

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی مراغه

sci@mrgums.ac.ir

۰۴۱۳۷۲۷۶۳۶۳-۲۹۴

65

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

sci@nums.ac.ir

05142627501

66

 دانشگاه تربیت مدرس

 

medsci@modares.ac.ir

021-82883582 

67

دانشگاه شاهد

 

sci@shahed.ac.ir

021-51214117 

68

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

sci@uswr.ac.ir

021-71732818

69

انستیتو پاستور ایران

 

sci@pasteur.ac.ir

 021-64112564

70

مرکز قلب و عروق شهید رجایی

 

sci@rhc.ac.ir

 

71

موسسه عالی طب انتقال خون

 

sci@tmi.ac.ir

021-88601599 

72

جهاد دانشگاهی

 

 

021-23562661 

73

سازمان پزشکی قانونی

 

 

 

74

ستاد مرکزی وزارت بهداشت

 

sci@reserach.ac.ir