صفحه نخست >> >> >> مراکز علم‌سنجی

ردیف

دانشگاه/سازمان

وب سایت واحد علم سنجی

پست الکترونیک

 واحد علم سنجی

شماره تماس

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک


sci@arakmu.ac.ir

0863-4173645

2

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

sci@ajaums.ac.ir

021-43822952

3

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

sci@arums.ac.ir

045-33510062

4

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

sci@umsu.ac.ir

044-32222010

5

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

sci@mui.ac.ir

031-37923068

6

دانشگاه علوم پزشکی البرز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی البرز

sci@abzums.ac.ir

026-34560387

7

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

sci@ajums.ac.ir

061-33738479

8

دانشگاه علوم پزشکی ایران

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران

sci@iums.ac.ir

021-86705404

9

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

sci@medilam.ac.ir

0843-2223079

10

دانشگاه علوم پزشکی بابل


sci@mubabol.ac.ir

0113-2196213

11

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله


sci@bmsu.ac.ir

021-82483252

12

دانشگاه علوم پزشکی بم

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بم

sci@mubam.ac.ir

034-44219074

13

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

sci@bpums.ac.ir

0773-3450069

14

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

sci@bums.ac.ir

056-32395382

15

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

sci@tbzmed.ac.ir

041-33251380

16

دانشگاه علوم پزشکی تهران

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران

sci@tums.ac.ir

021-88954395

17

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

sci@jums.ac.ir

071-54336085

18

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

sci@jmu.ac.ir

034-43312812

19

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

sci@nkums.ac.ir

0583-2211009

20

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

sci@dums.ac.ir

061-42429731

21

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

sci@rums.ac.ir

034-34280086

22

دانشگاه علوم پزشکی زابل


sci@zbmu.ac.ir

054-32230770

23

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

sci@zaums.ac.ir

054-33295717

24

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

sci@zums.ac.ir

024-33156425

25

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

sci@medsab.ac.ir

051-44011337

26

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

sci@semums.ac.ir

0233-3451336

27

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

sci@shmu.ac.ir

023-32394499

28

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

sci@skums.ac.ir

038-33350080

29

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

sci@sbmu.ac.ir

021-22439787

30

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

sci@sums.ac.ir

071-32305410

31

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

sci@qums.ac.ir

028-33357039

32

دانشگاه علوم پزشکی قم

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی قم

sci@muq.ac.ir

025-32852720

33

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

sci@kaums.ac.ir

031-55542999

34

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

sci@muk.ac.ir

087-33664649

35

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

sci@kmu.ac.ir

034- 31325148

36

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

sci@kums.ac.ir

083-34276298

37

دانشگاه علوم پزشکی گلستان


sci@goums.ac.ir

017-32425110

38

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

sci@gmu.ac.ir

051-57223401

39

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

sci@gums.ac.ir

013-33324447

40

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

sci@lums.ac.ir

066-33120172

41

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

sci@mazums.ac.ir

011-33044802

42

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sci@mums.ac.ir

051-38513401

43

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

sci@hums.ac.ir

076-33337379

44

دانشگاه علوم پزشکی همدان

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی همدان

sci@umsha.ac.ir

081-38380755

45

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

sci@yums.ac.ir

074-33334948

46

دانشگاه علوم پزشکی یزد

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی یزد

sci@ssu.ac.ir

035-37258410

47

دانشکده علوم پزشکی آبادان

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی آبادان

sci@abadanums.ac.ir

061-53265358

داخلی 1080

48

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد


 sci@asaums.ac.ir

081-33115414

49

دانشکده علوم پزشکی اسفراین


 sci@esfrums.ac.ir

0583-7241601

50

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

sci@irshums.ac.ir

054-37210483

51

دانشکده علوم پزشکی بهبهان


sci@behums.ac.ir

061-52722014

52

دانشکده علوم پزشکی تربت جام


sci@trjums.ac.ir

051-52523225

داخلی 214

53

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

واحد علم سنجی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

sci@thums.ac.ir

0515-2222039

54

دانشکده علوم پزشکی خلخال


 sci@khalums.ac.ir

55

دانشکده علوم پزشکی خمین


sci@khomeinums.ac.ir