صفحه نخست >> حمایت از طرح ها >> طرح های بند د ماده 45 >> تاریخچه و اهداف

تاریخچه

  پیرو تخصیص اعتبار مستقل جهت حمایت از پروژه های کاربردی تقاضا محور در حوزه پزشکی در سال 1386 صورت گرفته و تشکیل دبیرخانه مستقل از دبیرخانه بند د ماده 45 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت به وقوع پیوست و باعنایت به مکاتبات انجام شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر توافق وزارتین در خصوص اعمال روش ها و سیاست های تامین اعتبار پروژه های فوق الذکر، به استحضار می رساند به دنبال آن تعداد 95 طرح تحقیقاتی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری با اعتباری بالغ بر 7032 میلیون ریال به این معاونت ارسال گردید. پس از آن از سال 86 به بعد طرحهای واصله در معاونت تحقیقات و فناوری داوری و در صورت تایید مورد حمایت مالی قرار گرفته است . در سال 86 تعداد 43 طرح مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که از این تعداد 10 طرح تایید گردید و قرار داد منعقدشد. تعداد طرحهای واصله در سال 87 تا کنون 30 طرح می باشد.
 


  اهداف

  توسعه پژوهش های تقاضا گرا

  افزایش همکاری های متقابل بخش پژوهش با بخش های اقتصادی و دستگاههای اجرایی

  افزایش بهره وری فعالیتهای مختلف دستگاههای اجرایی از طریق انجام پژوهش و بکارگیری نتایج آن درفرآیندهای مربوط

  ایجاد پایه های لازم برای تقاضاگرا کردن بخش پژوهش و کاستن از شدت عرضه محوری در این بخش – ارقای سطح تصمیم گیری ها تصمیم گیری ها بر اساس نتایج پژوهشهای انجام شده

  افزایش بهره وری در راستای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور

  حمایت از پژوهشهای کاربردی و توسعه ای