صفحه نخست >> حمایت از طرح ها >> طرح های بند د ماده 45 >> گزارش ها

 

گزارش ها

    - آخرین وضعیت پروژه های معاونت تحقیقات و فنآوری

گزارش وضعیت طرح‌های بند د ماده 45 تا نیمه دوم شهریور سال1388

     - تعداد طرح‌های دریافت شده تا نیمه اول شهریور سال 1388: 93 طرح

    - تعداد طرح‌های مورد بررسی توسط شورای پژوهشی تا اردیبهشت 1388: 50 طرح

    - تعداد طرح‌هایی که جهت داوری تا نیمه دوم شهریور سال 1388 ارسال گردیده است: 53 طرح

    - تعداد طرح‌هایی که پس از داوری توسط شورای پژوهشی رد شده‌اند تا اردیبهشت سال 1388: 23 طرح

    - تعداد طرح‌های مصوب تا 3 ماه اول سال 1388: 10 طرح

    - کل سهم طرح‌های مصوب بند د تا نیمه اول شهریور : 4/3759 میلیون ریال

    - مبلغ کل پرداختی به طرح‌های مصوب: 3/5228 میلیون ریال

    - کل مبلغ مانده طرح‌های مصوب جهت پرداخت در سال 1388: 5480 میلیون ریال