صفحه نخست >> حمایت از طرح ها >> طرح های بند د ماده 45 >> فرم ها و دستورالعمل

فرم ها و دستورالعمل

 - فرم پیشنهاد پروژه های بند د ماده 45

  - فرم خلاصه پیشنهاد پروژه های بند د ماده 45 (در دست بررسی است متعاقبا" اعلام خواهد شد)

  - فرم داوری پروژه های بند د ماده 45 (در دست بررسی است متعاقبا" اعلام خواهد شد)

  - دستوالعمل اجرایی پروژه های بند د ماده 45

  - فرم قرارداد پروژه های بند د ماده 45