صفحه نخست >> حمایت از فرصت مطالعاتی >> گزارش ها >> گزارش سال 1386

گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1386

 

ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  1-

  گوارش و کبد تهران

  1- دکتر احمد خسروی

 

 

  2- دکتر سیامک خالقی

  علوم پزشکی مشهد

 

 

  علوم پزشکی ایران

 

  " تعیین ارزش تشخیث مانومتری و PH متری در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان شریعتی به دلیل درد سنه غیر قلبی"

  "تعیین عوامل پیش بینی کننده شدت پانکراتیت حاد بر اساس کرایتریهای EUS "

  20/4/86 تا 20/7/86

 

 

 
15/1/86 تا 15/4/86

  جمع

  2

 

 

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1386

ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  2-

  بیماریهای کلیه و مجاری ادراری شهیدبهشتی

  1- دکتر نادعلی موسی نژاد

 

  2- دکتر محمد سلیمانی

 

 

 
3- دکتر شهین عباس زاده

  4- دکتر پبیر الموسوی

  علوم پزشکی مازندران

 

 
علوم پزشکی شهیدبهشتی

 

  علوم پزشکی بقیه ا...

 

  از کشور کویت

 

 

  " بررسی استار در کلیه اطفال پس از ESWL "

 

  " بررسی روش هموستاز در پارشیال نفروکتومی لاپاراسکوپی"

  " اختلالات ادراری در خانمهای با تخمدان پلی کیستیک"

 
" PCNL و لاپاراروسکوپ نفرکتومی"

  1/7/86 تا 29/12/86

 

 
1/10/86 تا 31/3/78

 

 
21/8/86 تا 1/7/87

 

  1/7/86 تا 1/7/87

 

  جمع

  4

 

 

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1386

ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  3-

  چشم شهید بهشتی

 

  1- دکتر محمود صامی

 
2- دکتر مهبوبه قادر پناه

 

  3- دکتر مهران ویسی زاده

  علوم پزشکی اصفهان

 
علوم پزشکی اهواز

 

 

 

 

  -

 

  " تعیین میزان شیوع گلوکوم در ایران و Pilot Study در سه شهر"

  1-"بررسی علل و عوارض و نتایج درمان سلولیت اربیت"
2-" Ocular Fixation with Facia Lata "

 
" بررسی میزان تأثیر و عوارض Xalaton,Xalobiost در بیماران با گلوکوم زاویه باز اولیه و Ocular Hypertension "
" بررسی میزان تأثیر IOP و سایر عوارض قبل و بعد از انجام عمل جراحی بازسازی بلب (Blob Reconstriction "

  15/1/86 تا 31/6/86

 

  1/4/86 تا 31/6/86

 

 

 

  1/7/86 تا 30/9/76

  جمع

  3

 

  مجموع نفرات پذیرفته شده در 3 مرکز

  9