صفحه نخست >> حمایت از فرصت مطالعاتی >> گزارش ها >> گزارش سال 1385

گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1385

 

ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  1-

  گوارش و کبد تهران

  1- دکتر رزیتا علیزاده شالچی

 

 

 

  2- دکترسید علیرضا تقوی

 

 

  3- دکتر هایده نیک نیا

 

 


4- دکتر حسن وثوقی نیا

 

 

  5- دکتر سلطانعلی فلاح

 

  علوم پزشکی یزد

 

 

 

  علوم پزشکی

 

 

 
علوم پزشکی

 

 

 
علوم پزشکی

 

 

  علوم پزشکی

 

  " بررسی نقش اندوسونوگرافی در تشخیص علل یرقان انسدادی بدون سنگ در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان شریعتی"

  " بررسی نقش آندوسونوگرافی در پیشگیری از ERCP غیر ضروری در بیماران مبتلا به بیماریهای پانکراتوبیلاری "

 
" بررسی ارتباط مقاومت به انسولین و پاسخ به درمان سه ماهه با اینترفرون و ریباورین در بیماران مبتلا به هپاتیت C "

 
" بررسی یافته های اندوسونوگرافی در بیماران مبتلا به پورتان هاپرتنش در مقاسه با بیماران گروه کنترل بدون پورتان هاپرتنش"

  " بررسی میزان برگشت پذیری قطر کلدوک پس از اسنفکتروتومی و در آوردن سنگ از CBD در بیماران مبتلا به سنگ کلدوک"

  1/8/84 تا 29/1/85

 

 

 

  15/2/85 تا 31/6/85

 

 

 

  1/7/85 تا 1/12/85

 

 

 
1/10/85 تا 29/12/85

 

 

  15/5/85 تا 15/6/85

  جمع

  5

 

 

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1385

 

ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی
(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  2-

  غدددرون ریز شهیدبهشتی

  دکتر هادی شهراد بجستانی

  علوم پزشکی ایران

 

  " تغییرات دیس گلایسیمیا در مطالعات قند و لیپید تهران"

  1/9/85 تا 1/12/85

  جمع

  1

 

  3-

  چشم شهید بهشتی

  1- دکتر امیر فرامرزی

 

  2- دکتر محمدرضا روحانی

  علوم پزشکی

 

 
علوم پزشکی

 

  1- " مقایسه اندازه گیری ضخامت قرنیه با OrbscanII و دستگاه اولتراسوند پاکی متر"

  2- " میزان اثربخشی قطره سیلکوسپورین A 2% در طول مدت درمان و تعداد دفعات عود ردپیوند قرنیه با ریسک طبیعی"

  15/1/85 تا 15/7/85

 

 
1/7/85 تا 30/12/85

 

  جمع

  2

 

 

 

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1385

 

ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  4-

  غددومتابولیسم تهران

 

  دکتر هادی مرشدی

 

  علوم پزشکی

 

 

  1- " اثر گالیوم آلومینیوم آرسناید بر میزان قند خون و ترمیم زخم در رتهای دیابتیک"

  2- "بررسی اثر لیزرکم توان وریدی بر میزان قند خون رتهای دیابتیک "

  1/8/85 تا 1/3/86

 

 
1/11/85 تا 1/6/86

 

  جمع

  1

 

  مجموع نفرات پذیرفته شده در 4 مرکز

  9